Tag Archive for: EU

Kiszállítási igazolás: az áru valóban elhagyta az országot

Nagykereskedelemmel foglalkozó ügyfeleink egyre nagyobb számmal érkeznek a kiszállítási igazolás igényével. Az adóhatóság az ÁFA ellenőrzéskor fokozott figyelmet fordít arra, hogy az EU (közösségi) ÁFA-val kapcsolatos visszaélési lehetőséget csökkentse.

[learn_more caption=”NAV hivatalos állásfoglalás”] Közösségen belüli adómentes termékértékesítés Amikor a belföldi – magyar közösségi adószámmal rendelkező – adóalany olyan termékértékesítést hajt végre Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett, ott közösségi adószámmal rendelkező (azaz a saját országában Közösségen belüli beszerzés címén adófizetésre kötelezett) adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére, amely értékesítés következményeként a terméket igazoltan más tagállamba fuvarozzák, juttatják el, az adóalany értékesítése adómentes Közösségen belüli termékértékesítés. Ez az adómentesség nem azonos fogalom az adólevonásra egyébként nem jogosító mentességgel, mivel az ehhez kapcsolódóan belföldön esetlegesen felmerült beszerzésekben foglalt adó – a levonás egyéb feltételeinek fennállása esetén – levonható. Az adómentesség feltétele: 1. egyrészt, hogy a vevő más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalany legyen, 2. másrészt, hogy a termék az értékesítés következményeként – igazoltan – más tagállamba jusson el. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható. [/learn_more]

Szoftverünk ügyfél centrikus és naprakész működése érdekében fontosnak tartjuk, hogy a következő verzióban tudjunk ilyen igazolást nyomtatni, azt a partnerrel ügyfeleink alá tudják írattatni. A garancialevélhez és számlakísérőhöz hasonlóan a számla kiegészítő nyomtatványa (lesz) a Kiszállítási igazolás. Automatikusan nyomtatásra kerül, tetszőleges alkalommal (azonos adattartalommal) újranyomtatható, tartalmazza a számla számát, a termékeket és minden egyebet, amely szükséges. Lássuk, hogy mit mond a törvény!

 

Jogszabály értelmezése: A kiszállítás megtörténtének igazolása

Sem az Áfa törvény sem más jogszabály nem ad konkrét előírást az igazolás módjára vonatkozóan. Az adóhivatali és a bírósági gyakorlatot ismerve annyi bizonyosan leszögezhető, hogy a kiszállítással kapcsolatos bizonyítékoknak hitelt érdemlően kell tanúsítaniuk a kiszállítás megtörténtét. E bizonyítékok származhatnak a felektől és valamely harmadik személytől. Az adóellenőrzések tapasztalata azt mutatja, minél függetlenebb a felektől a bizonyíték szolgáltatója, az igazolás bizonyító ereje annál nagyobb.

A kivitel hitelt érdemlő igazolásaként elsősorban a CMR fuvarokmány szolgálhat, ha a jogszabály a fuvarokmány kiállítását kötelezővé vagy lehetővé teszi. A fuvarokmány azonban önmagában nem elegendő bizonyító okirat! A fuvarokmány önmagában kizárólag azt igazolja, hogy a feladó és a fuvarozó a fuvarozási szerződést megkötötte és a fuvarozó az árut átvette, nem bizonyítja hitelt érdemlően, hogy az áru a másik tagállambeli rendeltetési helyre meg is érkezett. Ahhoz hogy az értékesítést az Áfa rendszerében adómentesnek tekinthessük, szükség van az országhatáron túli átadás-átvétel hitelt érdemlő igazolására is, vagyis arra, hogy a címzett lehetőleg megfelelő okirati formában – nyilatkozzon a termék átvételéről.

Amikor az eladó, vagy a vevő saját fuvareszközével viszi ki az árut az ország területéről, fuvarlevél kiállítására természetesen nincs szükség. Ilyenkor bizonyító eszköz lehet a vevő raktára által kibocsátott raktár átvételi elismervény, a menetlevél vagy az útnyilvántartás is.

Ha az igazolás beszerzése aránytalanul nagy költséggel jár, kivételes, különösen méltánylást érdemlő esetekben a vevő nyilatkozata is elfogadható. Az ilyen nyilatkozatnak nagyobb a bizonyító ereje, ha az eladó maga is meggyőződött a kiszállításról, tegyük fel az eladó fuvaroztatott. Érdemes figyelni továbbá az okiratok bizonyítóerejét növelő kellékekre: független/pártatlan tanúk, közjegyzői jelenlét, stb.

Az áru határon való átlépését igazoló okiratokat az adóhivatal akkor fogadja el az adómentes értékesítést alátámasztó bizonyítékként, ha azok megfelelő tartalommal rendelkeznek (így minimum tartalmazzák az eladó és a vevő nevét, címét, adószámát, a termék fajtáját, mennyiségét, értékét, rendeltetési hely megjelölését, a bizonyított esemény megtörténtének időpontját, helyét és az okirat kiállításának keltét) és az adóellenőrzés során az adóhivatal nem tár fel olyan tényt, körülményt, ami megdönti az okiratok tartalmának valódiságát. (Forrás: Frame)

 

EU adószám ellenőrzési hiba

Ennyire lehet megbízni az EU adószám nyilvántartó rendszerben.

Tegnapi nap folyamán érkeztek a bejelentések, hogy az EU közösségi adószámok ellenőrzése nem mindig jó. Megvizsgálva azt láttuk, hogy az URL megváltozott. De mint kiderült, nem csak az URL, hanem az adatok formátuma is megváltozott. De erről sajnos nem kaptunk értesítést.

Ez azért zavaró, mert egy szolgáltatást veszünk igénybe, amelyet továbbadunk ügyfeleink felé. És ők joggal panaszkodnak.

Tapasztalat, hogy a SaaS-ként emlegetett szolgáltatásokban azért annyire nem érdemes megbízni!